VTT

VTT Future Hub – Työn muotoilua yhdessä 

Tiedot

Työympäristökehitys, sisustussuunnittelu
Vuosi: 2019
Sijainti: Espoo, Otaniemi
Pinta-ala: n. 6150 m²
Henkilöstö: n. 800
Valokuvaaja: Anders Portman

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö ja Suomen suurin soveltavaa tutkimusta tekevä tutkimuskeskittymä. Sen asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset yritykset sekä julkinen sektori. Uuden innovointi vahvasti muuttuvassa maailmassa edellyttää organisaation toimintojen rajoja ylittävää yhteistyötä ja avointa vuorovaikutusta. 

Päätös uusiin yhteisiin tiloihin muuttamisesta tarkoitti eri puolelle Espoon Otaniemeä sijoittuneiden toimipisteiden työntekijöille muutosta niin työtiloissa kuin työnteon tavoissa ja työkulttuurissa.

Monipaikkainen työ ja erityistarpeiden huomiointi 

 

Monipaikkaisen työn nähtiin kuuluvan olennaiseksi osaksi VTT:n toimintatapaa ja työkulttuuria tulevaisuudessa. Tämä tarkoitti tilojen osalta muutosta kohti yhteiskäyttöisiä monitiloja.

Eri alojen huippuosaajilla tunnistettiin olevan erilaisia työhön liittyviä erityistarpeita, jotka haluttiin ottaa huomioon suunnittelussa, jotta työn sujuvuus olisi taattu myös jatkossa. Ymmärrettiin, että muutos ei tule ulkoa kaatamalla vaan yhdessä työstämällä. 

 

Meillä on erittäin osallistava työkulttuuri ollut aina. Tutkimme VTT:llä tulevaisuutta, joten oli luontevaa kehittää myös omia työnteon mallejamme yhdessä. Halusimme työntekijät oman työnsä syväasiantuntijoina mukaan muotoilemaan sitä, miten toimimme jatkossa.” – Kirsi Nuotto, VTT:n henkilöstöjohtaja 

 

Työtapojen lisäksi otettiin yhdessä kantaa myös työn sujuvuutta edistäviin tilaratkaisuihin. Selvää oli, että tutkimustyössä tarvitaan välillä keskittymisrauhaa ja hiljaisuutta. Nykyaikaista tutkimusta tehdään kuitenkin koko ajan enemmän yhdessä erilaisten sidosryhmien kesken. Selkeänä tilatarpeena korostuivat projekti- ja co-creation-tilat, joihin VTT:n oman väen lisäksi myös ulkoisilla sidosryhmillä on pääsy. 

Yhteisellä muutosmatkalla 

 

Työtapojen muutosmatka aloitettiin yhteisen vision luomisella. Työpajoissa pohdittiin yhdessä, millaista työskentelyn VTT:llä tulevaisuudessa halutaan olevan, ja mitkä ovat ne strategiset tavoitteet, joita työkulttuurin ja työtilojen tulee tukea. 

Työtapojen muutosta louhittiin bootcamp-työskentelyn kautta. Monialaisissa ryhmissä pohdittiin omaa ja yhteistä suhdetta luotuun visioon ja muutosaskeleita, joita arjen tekemisessä tulisi ottaa. Yhteisten hetkien välissä uutta toimintaa harjoiteltiin arjessa yhdessä työkavereiden kanssa. Syntyi hienoja kokeiluja niin fyysisten tilaratkaisuiden, toimintatapojen kuin vuorovaikutuksenkin puolelle. 

Muutoksesta viestittiin monikanavaisesti ja suunnitelmien kommentointiin luotiin mahdollisuus mm. kaikille avoimessa tilassa. Työntekijät kertoivat omista ketteristä kokeiluistaan sekä yhteisen digitaalisen keskustelukanavan kautta että intrassa jaettujen videoiden välityksellä. 

 

Jokaiselle muutosmatkalle mahtuu sekä ylä- että alamäkiä. Aktiivisten keskustelujen ja kyseenalaistusten kautta luodaan monesti uusia toimivia ratkaisuja. Huippututkijoiden kanssa työskentely oli antoisaa. Työpajoihin tuli monesti hyvin pitkälle pohdittuja ratkaisuehdotuksia. Ilahduttavaa oli nähdä, kuinka organisaation johtoa myöten sitouduttiin hyvin konkreettisiin käytännön kokeiluihin arjessa.” – Tarja Paanola,  uuden työn muotoilija, Workspace

 

Muutos on pysyvää 

 

Nyt rakennettu uusi rakennus, VTT:n Future Hub on ensimmäinen askel kolmivaiheisella matkalla, jonka aikana luodaan VTT:n työntekijöille tulevaisuuden työtilat. Covid-pandemian keskellä valmistuneet toimistotilat toimivat oivana pilottiympäristönä seuraavien vaiheiden kehitykselle. Tiloista ja niiden toimivuudesta ammennetaan parhaat ideat ja jatkokehitetyt ratkaisut seuraavien vaiheiden toteutuksiin, ja jo valmiita tiloja ollaan valmiita muokkaamaan saadun kokemuksen, ja alati muuttuvan työn mukaan. 

 

Vallitsevan tilanteen vuoksi tilojen käyttö on ollut vielä hyvin vähäistä, ja mittaustulokset ja tilojen toiminnan todentaminen odottaa pandemian jälkeistä aikaa. Ymmärrämme, että kulunut vuosi on muuttanut pysyvästi tapaamme tehdä töitä ja organisoitua työn äärelle. Globaalistikin on otettu jättiharppauksia virtuaalisen työskentelyn saralla. Näemme kuitenkin, että yhteisillä, fyysisen yhteistyön mahdollistavilla tiloilla on suuri arvo myös tulevaisuudessa.” –  Kirsi Nuotto, VTT:n henkilöstöjohtaja

 

Globaalistikin on otettu jättiharppauksia virtuaalisen työskentelyn saralla. Näemme kuitenkin, että yhteisillä, fyysisen yhteistyön mahdollistavilla tiloilla on suuri arvo myös tulevaisuudessa”
- Kirsi Nuotto, henkilöstöjohtaja, VTT