The NextGen Project – työnteon tulevaisuus

The NextGen Projectin ja Workspacen järjestämiä webcasteja käsittelevän blogisarjan viimeisessä osassa pohdimme työnteon tulevaisuutta ja kiteytämme webcastien tulokset.

 

Työnteon tulevaisuus

 

Työnteon tulevaisuutta koskevissa keskusteluissa esille nousi erilaisia pohdintoja liittyen muun muassa yritystoiminnan malleihin ja yritysten rooliin tulevaisuudessa, toimistojen merkitykseen ja tarpeeseen muokata niitä vastaamaan työnteon tarpeita sekä työnteon haasteisiin ja toisaalta myös tulevaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Keskusteluiden pohjalta tunnistettiin neljä keskeisesti työnteon tulevaisuuteen linkittyvää aihepiiriä.

 

Yritystoiminnan mallit muuttuvat

Aiemmassa blogipostauksessa avasimme työntekijöille tärkeitä arvoja, joiden joukosta nousi esille erityisesti yrityksen arvojen tärkeys. Yritysten tulisikin uudelleen miettiä arvonsa, jotta ne vastaavat nykypäivää ja nuoremmat sukupolvet voivat samaistua niihin. Palveluiden sekä kokemusten digitalisointi ja globalisoitumisen merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa ja yritysten tulisi panostaa digitaalisten taitojen kehittämiseen, jottei yrityksen sisällä synny kahtiajakoa ja epätasa-arvoisuutta uuden ja vanhan sukupolven välille. Nopea muutostahti vaatii toiminnan ketteröittämistä, ja kasvavan kilpailun vuoksi on keskityttävä tarjoamaan lisää arvoa ja personoituja kokemuksia asiakkaille.

 

Työntekijä-työnantaja suhde muuttuu

Etätyöskentelyn myötä on käynyt selväksi, että tuloksia syntyy, vaikka työntekijät eivät ole toimistolla kahdeksaa tuntia päivässä. Tämän vuoksi olisikin tärkeämpää keskittyä tuloksiin eikä tuijottaa tehtyjä työtunteja. Työnteosta tulisi tehdä joustavampaa sijainnista riippumattomalla työskentelyllä, sekä luomalla kannustava ympäristö itsenäisten yrittäjien ja freelancereiden keskuudessa. Sivuprojekteja voisi kannustaa lisäämällä vapaa-aikaa.

 

Toimistotilan rooli muuttuu

Pandemian myötä moni haluaa jatkaa etätyöskentelyä tulevaisuudessakin, minkä johdosta yritysten tulee miettiä, miten luoda sellaiset tilat ja olosuhteet, joita ei voi saavuttaa kotioloissa. Myös keskusteluille koskien toimiston sijaintia ja toteutusta olisi hyvä antaa työyhteisöissä mahdollisuus: esimerkiksi pienemmät paikalliset toimistot yhden ison pääkonttorin sijaan helpottaisivat toimiston saavutettavuutta. Ajankohtainen aihe monessa yrityksessä onkin keksiä, miten luoda toimistotila, joka kokemusmielessä tuottaa niin suuren hyödyn, että se kattaa toimistolle tulon kustannukset.

 

Haasteet ja mahdollisuudet

Keskusteluiden perusteella tulevaisuuden työnteon haasteiksi nostettiin esille epävarmuus tarvittavista taidoista sekä jatkuvan oppimisen integrointi työelämään.

Tulevaisuuden mahdollisuuksiksi lueteltiin muun muassa muuntautumiskyky, mikä luo uusia mahdollisuuksia niin työntekijöille kuin yrityksille. Nuorilla on intohimoa ja energiaa viedä heille tärkeitä muutoksia eteenpäin, sekä ottaa riskejä.

 

Yhteenveto

 

Suurta osaa toimistoista ei ole suunniteltu modernia tietotyötä varten, mikä vaikuttaa tuottavuuteen. Jokaisella toimistolla tulisi olla mahdollisimman paljon erilaisia tiloja tukemaan erilaisia työnteon malleja ja työtehtäviä.

Puolet vastaajista ei halua työskennellä pelkästään toimistolla: he haluavat vapauden työskennellä mistä vaan, milloin vaan – ja yritysten pitää tehdä tämä helpoksi.

Paluuta vanhaan ”normaaliin” ei ole, mutta nopea siirtymä etätyöskentelyyn, sekä yritysten ja palveluiden luoma positiivinen muutos on pysyvää. Tästä syystä asiakkaiden odotukset tulevaisuudesta kasvavat entisestään.

Kehittyminen ja jatkuvan oppimisen tarve pitäisi huomioida lähitulevaisuudessa, niin kouluttajien kuin työnantajien keskuudessa.

Verkkoympäristöjen käyttö tulee jatkumaan ja kehittymään tulevaisuudessa, mikä luo säästöjä sekä lisää tehokkuutta yrityksille.

 

Vaikka The NextGen Projectin ja Workspacen järjestämät webcastit järjestettiin pandemian keskellä, on moni esiin nousseista näkökulmista edelleen erittäin ajankohtaisia. Työnteon tavat ovat monilta osin muuttuneet pysyvästi, ja nyt on oikea aika vaikuttaa siihen, miltä työnteon tulevaisuus yrityksissä näyttää.