Vuorovaikutuskulttuuri – perustuuko työskentelynne jaetuille olettamuksille?

Workspacen vuorovaikutusdynamiikkaa kuvaava Knots-kehys auttaa jäsentämään vuorovaikutussuhteita viiden näkökulman kautta: valtaetäisyys, verkostoituminen, yhteistyön merkitys, jaetut olettamukset ja yhteenkuuluvuus. 

Kehys ei ota kantaa siihen onko vuorovaikutus hyvää vai huonoa, vaan tarjoaa mahdollisuuden tarkastella riippuvuussuhteita ja jännitteitä oman organisaation näkökulmasta.

Käsittelemme tässä blogisarjassa muutamien esimerkkien kautta jokaista vuorovaikutuskulttuurin kulmaa ja niiden välisiä yhteyksiä. Tässä artikkelissa aiheena on jaetut olettamukset.

Jaetut olettamukset ilmentyvät organisaatioissa esimerkiksi yhtenäisten toimintamallien, prosessien ja toisaalta myös ääneenlausumattomien sääntöjen kautta.

Ongelmatilanteiden käsittelyssä yrityksen jaetut olettamukset eletään näkyväksi ihmisen käyttäytymisen kautta. Esimerkiksi organisaatiota voi ohjata vahva ääneenlausumaton sääntö työkaverin auttamisesta, vaikka se tapahtuisi laskutettavan työn kustannuksella.

Jaetut olettamukset muotoutuvat vähitellen, kun tiiminä tai yhteisönä kohdataan vaikeita tilanteita ja selvitään niistä. Jaetut olettamukset muotoutuvat myös yhteisistä onnistumisista. Esimerkiksi vaikean projektin päätteeksi vaativalta asiakkaalta saatu kiitos lujittaa tiimiä ja vahvistaa jaettua käsitystä siitä millainen toiminta johtaa onnistumisiin.

Viestintätavat ilmentävät jaettuja olettamuksia käytännössä. Joissain työyhteisöissä on tapana antaa suoraa palautetta – vaikkapa yhteisen tarjoustyöstön yhteydessä on lupa ja velvollisuus kyseenalaistaa jos ei ymmärrä tai jos lähestymistapa tuntuu veltolta. Toisissa yhteisöissä vastaava suoruus voitaisiin kokea hyökkäävänä tai henkilökohtaisena.

Vuorovaikutusdynamiikkaa tarkastellessa jaetut olettamukset näkyvät erityisen vahvoina korkean valtaetäisyyden organisaatioissa. Tällöin toimintaa ohjaavat määritellyt prosessit ja selkeät annetut säännöt. Helppo esimerkki on armeija tai sairaala, mutta valtaetäisyyden ja jaettujen olettamusten kytkös näkyy myös meidän toimistotyöntekijöiden arjessa. Esimerkiksi omassa organisaatiossamme pandemia-aikana havaittiin valtaetäisyyden ja jaettujen olettamusten voimakkaampi painottuminen aiempaan verrattuna. Ilmiötä selittää se, että kriisin hetkellä johtaminen muuttuu ja silloin me ihmisinä myös kaipaamme vahvempaa ohjausta ja johtajuutta tuomaan turvaa epävarmuuden keskelle.

”Organisaatioilla, joissa jaetaan yhteinen näkemys työstä ja työntekijät toimivat yhtenäisellä tavalla, on keskimääräistä parempi kyky käsitellä konflikteja.”
- Vuorovaikutussuhteita kuvaava Knots-tutkimus

Ota yhteyttä

Ilona Karlsson
045 636 2659
ilona.karlsson(at)workspace.fi